Saito Idle Needle Valve

enlarge-icon  Click On Images to Enlarge

Overview

Idle Needle Valve for Saito FG-21 Four-Stroke Engine.

saito logo

Order Code: SAI2089
Manufactured By Saito